Lợi thế kinh doanh

“Doanh nghiệp của chúng tôi không chỉ bao gồm ngành tài chính truyền thống, Nó cũng bao gồm tư vấn đầu tư cho các dịch vụ tài chính mới, Sự phát triển của lĩnh vực năng lượng xanh, chuỗi ngành y tế lớn và các chiến lược marketing đã thúc đẩy Vinvesti World trở thành doanh nghiệp phù hợp nhất trong thời đại và xu hướng kinh tế mới.”

Tầm nhìn của công ty

Chính trực là nền tảng của đội
Danh tiếng là nền tảng của kinh doanh
Văn hóa là sự kế thừa của doanh nghiệp

Nhiệm vụ của chúng ta

Cung cấp cho các cổ đông, khách hàng, đối tác và thậm chí là các đối tác kinh doanh của chúng tôi cơ hội để tạo ra và hiện thực hóa những ước mơ cao đẹp của họ, thực hiện kế hoạch chi tiết cho cuộc sống và tạo ra một cổ đông quốc

Vinvesti Group là trung tâm hợp tác vận hành vốn và hiện thực hóa kế hoạch cổ đông quốc gia. Là một nền tảng kinh doanh đa dạng, Yingxin World đã trở thành công ty đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xu hướng và kỷ nguyên kinh tế mới, tạo cơ hội kinh doanh phát triển toàn cầu và mở rộng vòng sinh thái thị trường đa kênh.